Cover

Ειδησεις

Διαβούλευση για την «Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία»

Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου ξεκίνησε η διαβούλευση για την «Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία» και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Στο νέο σχέδιο του προεδρικού διατάγματος που έχει ανέβει στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ προτείνονται σημαντικές αλλαγές όπως:

  • Απαγόρευση ερασιτεχνικής αλιείας με ζωντανά δολώματα
  • Ανώτερο όριο σε κάθε ερασιτέχνη αλιέα τα 4 κιλά ψάρια συν ένα άτομο ανεξαρτήτου βάρους στη θάλασσα και τα 2 κιλά ή 3 άτομα στα γλυκά νερά
  • Ποσοτικοί περιορισμοί σε είδη ψαριών όπως ροφός, στήρα, συναγρίδα, τσαούσι
  • Δύο το πολύ χταπόδια ανά ψαρά
  • Μέχρι 150 αγκίστρια παραγάδι ανεξάρτητα με τον αριθμό ερασιτεχνών αλιέων στο σκάφος
  • Απαγόρευση μηχανισμών για την ανάκτηση του νήματος ή της πετονιάς που έχουν κινητήρια δύναμη άλλη από τη μυϊκή δύναμη του αλιέα
  • Απαγόρευση ερασιτεχνικής αλιείας με τηλεκατευθυνόμενα μέσα
  • Απαγόρευση ψαροτούφεκου τους μήνες Απρίλιο και Μάιο

Πιο συγκεκριμένα έχουμε την παρακάτω πρόταση:

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμ.

«Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α) του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄27), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 221).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98)], όπως ισχύει.

γ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’2).

δ) Της με αριθμ. 5359/10-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄3374).

ε)Του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

2. Τον Καν(ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου» L354

3. Τον Καν(ΕΕ) αριθμ. 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.2019/2006, (ΕΚ)αριθ.1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ)2018/973, (ΕΕ)2019/472 και (ΕΕ)2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ)αριθ.894/97, (ΕΚ) 850/98, (ΕΚ) αριθ.2549/2000, (ΕΚ) αριθ.254/2002, (ΕΚ)αριθ.812/2004 και (ΕΚ) αριθ.2187/2005 του Συμβουλίου» L198

4.Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο με αριθμ. ………………. πρακτικό του.

5. Την με αριθμ. …………….………. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Την ανάγκη θεσμοθέτησης ελάχιστων κανόνων, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διενέργειας, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ερασιτεχνικής αλιείας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Σκοπός -Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων άσκησης της ερασιτεχνικής και της αθλητικής αλιείας.

2. Το παρόν εφαρμόζεται σε ερασιτέχνες αλιείς ανεξαρτήτως υπηκοότητας, είτε αλιεύουν από την ξηρά είτε επιβαίνουν σε σκάφη ελληνικής σημαίας ή ασκούν υποβρύχια αλιεία, εντός των θαλασσίων και εσωτερικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν την ισχύ των αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 10 ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄27), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 ν. 4691/2020 (Α’ 108).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1. Ερασιτεχνική αλιεία: η αλιευτική μη εμπορική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας αλιεύονται έμβιοι υδρόβιοι πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση.

2. Αθλητική αλιεία: η ερασιτεχνική αλιεία που έχει σκοπό την άθληση.

3. Ερασιτέχνης αλιέας: το φυσικό πρόσωπο που ασκεί ερασιτεχνική αλιεία.

4. Πλωτό μέσο: σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο μη εξοπλισμένο για επαγγελματική αλιεία, στο οποίο επιβαίνει ένας ή περισσότεροι ερασιτέχνες αλιείς.

5. Ευαίσθητο είδος: το είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού ή της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να  προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ).

Άρθρο 3

Γενικοί κανόνες

1. Η ερασιτεχνική αλιεία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την επαγγελματική αλιεία, τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος και με κάθε άλλη κανονιστική ρύθμιση που την αφορά.

2.Η ερασιτεχνική αλιεία ειδών υπό καθεστώς διαχείρισης, ασκείται σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις, που ρυθμίζουν την αλιεία των ειδών αυτών.

Άρθρο 4

Γενικές Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται η πώληση και η εμπορία αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.

2. Απαγορεύεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας (περιλαμβανομένης και της υποβρύχιας) με την βοήθεια φωτεινών πηγών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση αλιείας με καμάκι χεριού, όπου ο αλιέας βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, εφόσον αυτή διενεργείται με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα με διάχυτο φως, χωρίς καταυγαστήρα, φωτεινής έντασης μέχρι 500 κεριά (cd), που αντιστοιχεί (χωρίς καταυγαστήρα) σε φωτεινή ροή μέχρι 500 lumen (lm).

3. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση παραγαδιών επιφανείας, σε θαλάσσια ζώνη μεταξύ επιφανείας και του ημίσεος του βάθους της θαλάσσιας περιοχής που τοποθετούνται.

4. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία τόννου (Thunnus thynnus) και ξιφία (Xiphias gladius).

5. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία ατόμων υδρόβιων οργανισμών με μέγεθος μικρότερο του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης. Σε περίπτωση που τυχαία αλιευθούν υπομεγέθη άτομα, αυτά επιστρέφονται αμέσως στο υδάτινο περιβάλλον.

6.Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με τη χρήση οποιουδήποτε τηλεκατευθυνόμενου μέσου ή τηλεκατευθυνόμενης συσκευής ψαρέματος.

7. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων νερών).

8. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλλιών.

9. Απαγορεύεται ερασιτεχνική αλιεία ευαίσθητων ειδών καθώς και απαγορευμένων ειδών ιχθύων και οστρακοειδών, όπως αυτά ορίζονται σε ειδικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις. Σε περίπτωση που αλιεύονται άτομα των παραπάνω κατηγοριών ελευθερώνονται αμέσως, χωρίς να προκαλείται σε αυτά βλάβη. Επιτρέπεται η διατήρηση επί πλωτού μέσου, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων ευαίσθητων και απαγορευμένων ειδών, τα οποία έχουν αλιευθεί ως παρεμπίπτοντα, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωσή τους, με την προϋπόθεση της εκ των προτέρων ενημέρωσης των αρμόδιων λιμενικών αρχών.

Β. Θαλάσσια Ερασιτεχνική Αλιεία

Άρθρο 5

Επιτρεπόμενα εργαλεία – Περιορισμοί

Η άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας στα θαλάσσια ύδατα, επιτρέπεται μόνο με τη χρήση των εργαλείων και με τους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω:

α) Με παραγάδια βυθού. Ο αριθμός αγκιστριών των παραγαδιών σε κάθε πλωτό μέσο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 150, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών αλιέων που επιβαίνουν σε αυτό. Τα χρησιμοποιούμενα παραγάδια βυθού πρέπει να σημαίνονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Με παγίδες – σφαιροειδείς κλωβούς (κοφινέλλα – κιούρτους), ως εξής: Επιτρέπεται η χρήση μέχρι δύο (2) τεμαχίων από τα εργαλεία αυτά ανά ημέρα από κάθε ερασιτέχνη αλιέα. Τα εν λόγω εργαλεία αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδυμένο με άκαμπτο δικτυωτό πλέγμα διαμέτρου μέχρις ενός (1) μέτρου και ύψους που δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατοστά, φέρουν ένα στόμιο με διάμετρο τουλάχιστον 13 εκατοστά και με μήκος πλευράς κάθε ματιού του δικτυωτού πλέγματος, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά, μετρούμενου στα πλήρως ανοιχτά σημεία. Οι χρησιμοποιούμενες παγίδες-σφαιροειδείς κλωβοί πρέπει να σημαίνονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Με απόχη, καμάκι χειρός, καθώς και κάθε είδους αγκιστρωτά εργαλεία (ιδίως, αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες «καθετή», «συρτή» «πεταχτάρι», «τσαπαρί». «καλαμίδι», «πετονιά», «σαλαγκιά»), χωρίς κανένα περιορισμό. Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών για την ανάκτηση νήματος ή πετονιάς, οι οποίοι έχουν ως κινητήριο δύναμη άλλη από την μυϊκή δύναμη του αλιέα.

δ) Υποβρύχια με καμάκι χειρός ή με ψαροντούφεκο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 7.

ε) Για την αλιεία αχινών, με τα εργαλεία χειρός πιρούνα ή χέρα, χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου, σε συνδυασμό αποκλειστικά με ελεύθερη κατάδυση.

στ) Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση ζωντανού δολώματος.

Άρθρο 6

Ποσοτικοί περιορισμοί αλιευμάτων

1. Κάθε ερασιτέχνης αλιέας επιτρέπεται να αλιεύει συνολικά μέχρι τέσσερα (4) κιλά αλιεύματα ανά ημέρα, συν ένα επιπλέον άτομο ανεξαρτήτως βάρους. Οι παραπάνω ποσότητες δεν πρέπει να υπερβαίνονται ανά πάσα στιγμή.

2. Στα αλιεύματα της παρ. 1 επιτρέπεται να περιλαμβάνονται, εφόσον δεν παραβιάζεται η οριζόμενη στην παράγραφο αυτή μέγιστη ποσότητα αλιευμάτων:

α) έως 1 άτομο ροφοειδών (Epinephelus spp)  έως δύο (2) άτομα του είδους πίγγα (πίγκα) (Mycteroperca rubra)  και συνολικά έως δύο (2) άτομα από όλα τα είδη της παρούσης περίπτωσης

β) έως τρία (3) άτομα του είδους συναγρίδα (Dentex dentex)  έως τρία (3) άτομα του είδους φαγκρί (Pagrus pagrus)  έως τρία (3) του είδους τσαούσι (τσαούσης) (Dentex gibbosus)  και συνολικά έως τρία (3) άτομα από όλα τα είδη της παρούσας περίπτωσης

γ) έως δύο (2) άτομα του είδους χταπόδι (Octopus vulgaris)  έως δύο (2) άτομα του είδους κολοχτύπα (αστακούδια) (Scyllarides lattus).

3. Επιπλέον των οριζόμενων στην παρ. 1, επιτρέπεται η αλιεία μέχρι είκοσι (20) συνολικά ατόμων αχινών (Paracentrotus lividus) ανά ημέρα και ανά ερασιτέχνη αλιέα και μέχρι τριάντα (30) συνολικά ατόμων αχινών ανά ημέρα και ανά μέσο άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας.

4. Δεν υπόκειται σε περιορισμούς η ερασιτεχνική αλιεία των ακολούθων, ειδών:

-Γερμανός (Siganus luridus)

-Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus)

-Λεοντόψαρο (Pterois miles)

Γ. Υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία

Άρθρο 7

1. Επιτρέπεται η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία από ελεύθερους δύτες, χωρίς την χρήση μηχανικών συσκευών υποβοήθησης της κατάδυσης, που καταδύονται με άπνοια και με την χρήση καμακιού χειρός ή συσκευής που εκτοξεύει υποβρυχίως καμάκι ή βέλος (ψαροντούφεκο), εφ’ όσον η δύναμη εκτόξευσης οφείλεται σε όπλιση της συσκευής από τον δύτη, με χρήση αποκλειστικά της μυϊκής του δύναμης.

2. Απαγορεύεται η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία με ψαροντούφεκο:

α) Από την δύση έως την ανατολή του ηλίου.

β) Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο κάθε έτους.

γ) Από ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

δ) Σε απόσταση μικρότερη από διακόσια (200) μέτρα από:

δα) Τα σημεία που κολυμπούν λουόμενοι.

δβ) Λιμενικά έργα, ναυτιλιακές σημάνσεις, σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας και αγκυροβολημένα πλοία μήκους άνω των είκοσι (20) μέτρων. Δεν περιλαμβάνεται σε αυτά το πλωτό μέσο που χρησιμοποιείται από τον ερασιτέχνη αλιέα, για την άσκηση υποβρύχιας αλιείας.

ε) Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, εντός λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων, καθώς και σε εισόδους-εξόδους λιμένων ή αγκυροβολίων.

στ) Με την χρήση υποβρύχιου φωτός.

3. Επιτρέπεται η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία με καμάκι χειρός ή ψαροντούφεκο από ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, εφ’ όσον εποπτεύονται από ενήλικα ελεύθερο δύτη που τα συνοδεύει. Εφόσον ο συνοδός δεν είναι από τα πρόσωπα που ασκούν γονική μέριμνα του ανηλίκου απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων αυτών.

4. Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρύχιους αλιείς:

α) Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων αλιέων.

β) Να φέρουν οπλισμένα ψαροντούφεκα έξω από την θάλασσα.

γ) Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Τα μέσα άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται να φέρουν τέτοιες συσκευές.

5. Οι ερασιτέχνες αλιείς καθ΄ όλη τη διάρκεια διενέργειας υποβρύχιας αλιείας στη θάλασσα, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα χρώματος κίτρινου, που θα φέρει σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή, στην οποία θα αναγράφονται τα ψηφία Υ.Δ. (Υποβρύχια Δραστηριότητα). Ο σημαντήρας πρέπει να είναι ορατός με ήρεμη θάλασσα και κανονικές συνθήκες φωτισμού και ατμοσφαιρικής διαύγειας, από απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων.

6. Εάν ο αλιέας που ασκεί υποβρύχια αλιεία συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία της παρ. 5 πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο επάνω στο πλωτό μέσο. Ο αλιέας κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας αλιείας, πρέπει να κινείται σε μία ακτίνα 50 μέτρων από τον σημαντήρα ή το πλωτό μέσο.

7.Απαγορεύεται η προσέγγιση σκάφους σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από σημαντήρα ή από πλωτό μέσο που συνοδεύει αλιέα ο οποίος διενεργεί υποβρύχια αλιεία.

Δ. Ερασιτεχνική Αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα

Άρθρο 8

1. Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων υδάτων) επιτρέπεται, από την ξηρά με αγκιστρωτά εργαλεία, εκτός από παραγάδια.

2. Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε περιοχές αλιευτικών εγκαταστάσεων στις οργανωμένες εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών υδάτων, όπως ορίζονται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων.

3. Κάθε ερασιτέχνης αλιέας στα εσωτερικά ύδατα επιτρέπεται να αλιεύει συνολικά μέχρι 2 κιλά αλιεύματα ή μέχρι 3 άτομα την ημέρα ανεξαρτήτως βάρους.

Ε. Αγώνες Αθλητικής Αλιείας

Άρθρο 9

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων αθλητικής αλιείας μεταξύ ερασιτεχνών αλιέων.

2. Η διενέργεια αγώνων αθλητικής αλιείας εγκρίνεται με απόφαση του οικείου οργάνου στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου οργανώνεται η διεξαγωγή τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε οργάνωση διενέργειας αγώνα αθλητικής αλιείας ο συγκεκριμένος υδάτινος χώρος, η ημερομηνία, οι ώρες και τα αλιευτικά εργαλεία διεξαγωγής του, οι όροι συμμετοχής, τα υδρόβια είδη που αποτελούν το αντικείμενο της άθλησης, ο τρόπος διάθεσης των αλιευμάτων, ο σκοπός για τον οποίο διατίθενται τα έσοδα από αυτή, το έπαθλο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή τους.

3. Για τους αγώνες αθλητικής αλιείας, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, της παρ. 1 του άρθρου 6, της παρ. 7 του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 8.

Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται το πδ 373/1985 «Ερασιτεχνική-Αθλητική Αλιεία» (Α’ 131).

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρτήσουν τα σχόλια τους στην ιστοσελίδα:

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/