Περιεχόμενο

Ο συγγραφέας δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, ή ποιότητα των παρατιθέμενων πληροφοριών. Απαιτήσεις εγγύησης κατά του συγγραφέως, οι οποίες αναφέρονται σε ζημιές υλικής, ή πνευματικής φύσεως, οι οποίες προκλήθηκαν με τη χρήση, ή μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή/και με τη χρήση λανθασμένων και ελλιπών πληροφοριών ουσιαστικά αποκλείονται, εφόσον εκ μέρους του συγγραφέα δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένα σκόπιμη, ή σε μείζονα αμέλεια οφειλόμενη υπαιτιότητα. Ο συγγραφέας επιφυλάσσεται ρητά, να τροποποιεί, να συμπληρώνει τμήματα των σελίδων χωρίς ειδική ειδοποίηση, ή να αναστείλει τη δημοσίευση προσωρινά, ή οριστικά.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας(Copyright)

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της drososfishing και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της DPD, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να αποστείλετέ ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: info@drososfishing.gr