Cover

Εκδηλωσεις

Κύπελλο Εύβοιας: Προκήρυξη Διασυλλογικού Φιλικού Αγώνα Αλιείας από την Ακτή

Ο σύλλογος, ΑΝΟΚ, Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Καρύστου μετά από ανάθεση της ΕΟΥΔΑ και με τη βοήθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδιαίτερα του Υφυπουργού Κεδίκογλου Σίμου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, του Περιφερειάρχη Σπανού Φάνη και του Αντιπεριφεριάρχη Ευβοίας Κελαιδίτη Γιώργο διοργανώνει διασυλλογικό φιλικό Αγώνα Αλιείας από την ακτή.

Ο αγώνας θα διεξήχθη στην παραλία ΩΡΕΩΝ Β. ΕΥΒΟΙΑ 29/5/2022 ημέρα Κυριακή.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί απολύτως σύμφωνα με τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ Αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό της ΕΟΥΔΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ. Και όλοι οι ψαράδες που θέλουν να γνωρίσουν την αθλητική αλιεία.

Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ, μπορεί να συμμετάσχει με τους αθλητές/τριες που θα δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής το οποίο έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα στο email: karma-tasos@hotmail.com μέχρι της 23/5/2022.

Εξυπακούεται πως όλοι οι αθλητές των συλλόγων της δύναμης της ΕΟΥΔΑ πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας θεωρημένο από γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αγωνιζόμενοι που δεν έχουν δελτίο πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση μέσο GOV Ότι δεν έχουν κανένα ιατρικό θέμα και ότι και εάν κάτι τους συμβεί στον αγώνα στις 29/5/2022 δεν έχει ουδεμία ευθύνη η ΕΟΥΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ούτε κανένας εμπλεκόμενος στον αγώνα. Φυσικά θα έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για εμβολιασμό ή τεστ covid να το δείξουν στον υπεύθυνο για να λάβουν μέρος.

Θα ακολουθηθεί και το υγειονομικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όσων αφορά τον COVID και υπεύθυνος ορίζεται όσων αφορά τον έλεγχο ο κ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ Έφορος αλιείας του ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής 15 ευρώ για κάθε έναν αθλητή και είναι ανταποδοτικά για τα έξοδα του αγώνα. Το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής θα καταβάλλεται στον Αλυτάρχη που έχει ορίσει ο Σύλλογος και η ΕΟΥΔΑ με την έκδοση της αντίστοιχης Απόδειξης Είσπραξης.

Ο αγώνας είναι ατομικός.

Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής του ευθύνης ως προς την προμήθεια, την ποιότητα και την ποσότητα όσον δε αφορά τα είδη καθορίζονται ως κάτωθι :

 • Ακροβάτης
 • Αμερικάνος
 • Σαρδέλα (χωρίς καμία παρέμβαση)
 • Γαρίδα (ακαθάριστη και χωρίς καμία παρέμβαση)

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλατιού ή/και ζάχαρης.

Δεν είναι απαραίτητο οι αθλητές να έχουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα είδη δολωμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με τον Κανονισμό, θα γίνει αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη των δολωμάτων, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 29/9/2017 και τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.

Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

 • Αλυτάρχης :  Σκούρτης Γιάννης (ορίστηκε από την ΕΟΥΔΑ)
 • Μέλος : Καστρινός Κώστας (ορίστηκε από τον διοργανωτή)
 • Μέλος : Δρόσος Αντώνης (ορίστηκε από τον διοργανωτή).

Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.

Οι κριτές του αγώνα ορίζονται από τον Αλυτάρχη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των συλλόγων με την καταβολή παράβολου 150€, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης του αγώνα, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ του Ομίλου .

Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα (όλοι οι αρχηγοί των συλλόγων θα μπορούν να κάνουν έλεγχο στα Δελτία Συμμετοχής όσον αφορά την έγκαιρη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, υποβολή τους).

Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την καταμέτρηση σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού.

Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα και την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται αμέσως από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση για οποιονδήποτε λόγο και σε κανένα μεταγενέστερο χρόνο.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους ή του χορηγού τους σε έναν διασυλλογικό αγώνα .

Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης (συλλόγων ή/και μεμονωμένων αθλητών) διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδάφιο 6 του Καταστατικού της ΕΟΥΔΑ.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό (άρθρο 85).

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Αθλητές της δύναμης της ΕΟΥΔΑ που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

Η ΕΟΥΔΑ και ο διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους Αρχηγούς του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει οριστεί η πιστοποίηση των αθλητών.

2.- Οι αρχηγοί των συλλόγων καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής των αθλητών τους που έχουν δηλωθεί είτε είναι παρόντες είτε όχι.

3.- Οι αρχηγοί συλλόγων καταθέτουν στην Γραμματεία τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας όλων των παρόντων αθλητών τους και τα πιστοποιητικά covid. Οι μεμονωμένοι αθλητές καταθέτουν στην Γραμματεία πιστοποιητικά covid και δήλωση ν.105 μέσο gov.gr ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας και ότι ο σύλλογος δε φέρει ευθύνη για ότι συμβεί στο αγώνα.

Τα έγγραφα που πρέπει να φέρουν λόγο covid είναι τα εξής

• πιστοποιητικά εμβολιασμού (ή νόσησης), ή αποτελέσματα από ιδιωτικό φορέα αρνητικού rapid (48 ωρών) ή μοριακού τεστ (72 ωρών) για έλεγχο των αθλητών που δεν έχουν προβεί σε εμβολιασμό βάση υγειονομικού πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

4.- Γίνονται διευκρινίσεις επί του Κανονισμού.

5.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων και θέσεων

6.- Οι αθλητές αναχωρούν για τις ψαρεύτρες τους και αρχίζουν την προετοιμασία.

8.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος όσον αφορά τα είδη δολωμάτων και τον αλιευτικό εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου πριν την έναρξη του αγώνα, οι αθλητές μπορούν να μετρήσουν δοκιμαστικά τα αγκίστρια τους στον πιστοποιημένο κύλινδρο μέτρησης.

10.- Δίδεται ηχητικό σήμα έναρξης του αγώνα.

Κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να εξέλθει αθλητής από την ψαρεύτρα του χωρίς την άδεια του κριτή καθώς επίσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος στις ψαρεύτρες των αθλητών, ατόμων άλλων πλην των κριτών και των μελών της Επιτροπής αγώνα. Τυχόν αρχηγοί που δεν θα είναι συγχρόνως και αγωνιζόμενοι αθλητές, έχουν δικαίωμα να εισέλθουν για μικρό χρονικό διάστημα στις ψαρεύτρες των αθλητών του συλλόγου τους.

Οι προβλεπόμενες παροχές του συλλόγου είναι :

 • Δημιουργία ψαρευτρών.
 • Παροχή νερού, και σνακ.
 • Τα έπαθλα των βραβεύσεων
 • Γραμματειακή υποστήριξη (κλήρωση, αριθμοί θέσεων συμμετεχόντων αθλητών, έντυπα αποτελεσμάτων)

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες :

 • Σκούρτης Γιάννης τηλ. 6979988405
 • Καστρινός Κώστας τηλ. 6932269809
 • Περιβολάρης Τάσος τηλ. 6931952504

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-5-2022

 • Ώρα 07.00 Συγκέντρωση Αθλητών
 • Ώρα 07.30 Κλήρωση Τομέων και θέσεων
 • Ώρα 08.00 Αναχώρηση για τις ψαρεύτρες
 • Ώρα 09.00 Έναρξη αγώνα
 • Ώρα 12.57 Κόρνα προετοιμασίας λήξης
 • Ώρα 13.00 Λήξη αγώνα
 • Ώρα 14.00 Έκδοση αποτελεσμάτων- Απονομές

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Επιτυχία!