Cover

Εκδηλωσεις

Προκήρυξη: 3 & 4 Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αλιείας από την Ακτή 2019

Ο σύλλογος, TRITON FISHING CLUB μετά από ανάθεση της ΕΟΥΔΑ, διοργανώνει τον 3 & 4 αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλιείας από την ακτή, του έτους 2019.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην παραλία Αγιόκαμπου Λάρισας το Σάββατο και την Κυριακή 13-14/04/2019
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό αγώνων Αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό της ΕΟΥΔΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ. Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ, μπορεί να συμμετάσχει με όσους αθλητές επιθυμεί.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας θεωρημένο από γιατρό. Όσα δελτία είναι θεωρημένα από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά δεν χρειάζεται να θεωρηθούν και ισχύουν για ένα χρόνο.
Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής 60 ευρώ για κάθε αθλητή και καλύπτει και τους δύο αγώνες. Τα έσοδα διατίθενται για την ενίσχυση της Εθνικής Αποστολής που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων του έτους 2019 και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΟΥΔΑ. Το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής θα καταβάλλεται στον Αλυτάρχη που έχει ορίσει η ΕΟΥΔΑ με την έκδοση της αντίστοιχης Απόδειξης Είσπραξης.
Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής του ευθύνης ως προς την προμήθεια, την ποιότητα και την ποσότητα όσον δε αφορά τα είδη καθορίζονται ως κάτωθι :
• Ακροβάτης
• Σαρδέλα (χωρίς καμία παρέμβαση)
• Γαρίδα (ακαθάριστη και χωρίς καμία παρέμβαση)
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλατιού ή/και ζάχαρης.
Δεν είναι απαραίτητο οι αθλητές να έχουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα είδη δολωμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με τον Κανονισμό, θα γίνει αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη των δολωμάτων, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.
Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:
1. Αλυτάρχης : ————— (ορίστηκε από την ΕΟΥΔΑ)
2. Μέλος : Σιάτρα Σοφία (ορίστηκε από την ΕΟΥΔΑ)
3. Μέλος : Λουκίδης Γιώργος (ορίστηκε από τον διοργανωτή).
Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.
Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν έναν (1) αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των συλλόγων με την καταβολή παράβολου 150€, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης του αγώνα, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.
Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα.
Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την καταμέτρηση σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού.

Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα και την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται αμέσως από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση για οποιονδήποτε λόγο και σε κανένα μεταγενέστερο χρόνο.
ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους. Αθλητές που δεν θα φέρουν τα διακριτικά των συλλόγων τους δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης (συλλόγων ή/και μεμονωμένων αθλητών) διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδάφιο 6 του Καταστατικού της ΕΟΥΔΑ.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό (άρθρο 85).
Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.
Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
Η ΕΟΥΔΑ, ο διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.
Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.
Oι σύλλογοι θα μπορούν να προσθέσουν αθλητές από την 2η αγωνιστική και μετά στέλνοντας εκ νέου δελτίο συμμετοχής με τους νέους αθλητές.
Εξυπακούεται πως οι αθλητές που θα δηλωθούν για πρώτη φορά να συμμετάσχουν στους αγώνες από την 2η αγωνιστική και μετά λαμβάνουν κατάταξη 1ης αγωνιστικής (κ.ο.κ.) σαν να μην είχαν αλιεύσει κανένα ψάρι συν έναν (1) βαθμό ποινής.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους Αρχηγούς του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει οριστεί η πιστοποίηση των αθλητών.
2.- Οι αρχηγοί των συλλόγων καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής των αθλητών τους που έχουν δηλωθεί είτε είναι παρόντες είτε όχι.
3.- Οι αρχηγοί καταθέτουν στην Γραμματεία τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας όλων των παρόντων αθλητών τους.
4.- Γίνονται διευκρινίσεις επί του Κανονισμού.
5.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων, αφού οι αρχηγοί έχουν δηλώσει τις ομάδες των αθλητών τους με βάση των αριθμό των τομέων που θα ισχύουν την πρώτη αγωνιστική και η κλήρωση των θέσεων των αθλητών ανά Τομέα.
6.- Οι αθλητές αναχωρούν για τις ψαρεύτρες τους και αρχίζουν την προετοιμασία.
7.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος όσον αφορά τα είδη δολωμάτων και τον αλιευτικό εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου πριν την έναρξη του αγώνα, οι αθλητές μπορούν να μετρήσουν δοκιμαστικά τα αγκίστρια τους στον πιστοποιημένο κύλινδρο μέτρησης.
8.- Δίδεται ηχητικό σήμα έναρξης του αγώνα.
Κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να εξέλθει αθλητής από την ψαρεύτρα του χωρίς την άδεια του κριτή καθώς επίσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος στις ψαρεύτρες των αθλητών, ατόμων άλλων πλην των κριτών και των μελών της Επιτροπής αγώνα. Τυχόν αρχηγοί που δεν θα είναι συγχρόνως και αγωνιζόμενοι αθλητές, έχουν δικαίωμα να εισέλθουν για μικρό χρονικό διάστημα στις ψαρεύτρες των αθλητών του συλλόγου τους.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓΩΝΑ
1. Δημιουργία ψαρευτρών.
2. Παροχή νερού, καφέ και σνακ.
3. Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)
4. Γραμματειακή υποστήριξη.
Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.
Για περισσότερες πληροφορίες :
• Γιώργος Κυριαζής ( Υπεύθυνος τομέα ΕΟΥΔΑ) ΤΗΛ. 6947377519

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Η ΕΟΥΔΑ αθλοθετεί:
(Παράρτημα 1 άρθρο 9.- ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ


ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ώρα 16.00 Συγκέντρωση Αθλητών
Ώρα 16.15 Πιστοποίηση αθλητών
Ώρα 16.30 Κλήρωση Τομέων και θέσεων
Ώρα 17.00 Αναχώρηση για τις ψαρεύτρες
Ώρα 18.00 Έναρξη αγώνα
Ώρα 21.57 Κόρνα προετοιμασίας λήξης
Ώρα 22.00 Λήξη αγώνα
Ώρα 23.00 Έκδοση αποτελεσμάτων- Απονομές

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ώρα 6.00 Συγκέντρωση Αθλητών
Ώρα 6.15 Πιστοποίηση αθλητών
Ώρα 6.30 Κλήρωση Τομέων και θέσεων
Ώρα 7.00 Αναχώρηση για τις ψαρεύτρες
Ώρα 8.00 Έναρξη αγώνα
Ώρα 11.57 Κόρνα προετοιμασίας λήξης
Ώρα 12.00 Λήξη αγώνα
Ώρα 13.00 Έκδοση αποτελεσμάτων- Απονομές