Cover

Όμιλοι

Προκήρυξη: Αγώνες Αλιείας με Φελλό Περιφέρεια Κρήτης

Ο Ναυτικός Όμιλος Σητείας, μετά από ανάθεση της ΕΟΥΔΑ, διοργανώνει τον 3ο & 4ο Αγώνα αλιείας με φελλό από λιμενικές εγκαταστάσεις για την περιφέρεια Κρήτης του έτους 2018 /2019.
Οι Αγώνες θα διεξαγθούν στο Λιμάνι της Σητείας και συγκεκριμένα στο τμήμα του Λιμενοβραχίονα στις 16 & 17 Μαρτίου 2019.
Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται για την ατομική κατάταξη σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Προσαρτήσεις του.
Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής 20 ευρώ για κάθε έναν αθλητή το οποίο πρέπει να καταβάλουν οι σύλλογοι στον Αλυτάρχη που έχει ορίσει η ΕΟΥΔΑ με την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης είσπραξης άπαξ Το ποσό καλύπτει τη συμμετοχή των αθλητών και στους τέσσερεις (2) προκριματικούς αγώνες και διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών της διοργάνωσης.
Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής ευθύνης του διοργανωτή Ομίλου, ως κάτωθι: 
• 1 κουτί ακροβάτη (μέχρι 50γρ).
• 250 γρ Γαρίδα (ακαθάριστη και χωρίς καμία παρέμβαση).
• 500 γρ μπιγκατίνι.
• 5 φέτες ψωμί τοστ
Η μαλάγρα που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε αθλητής καθορίζεται μέχρι 3 κιλά σε συσκευασμένες σακούλες του εμπορίου. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών οσμής και αμινοξέων. Η ομαδική χορηγία μαλάγρας στο σύνολο των αθλητών απαγορεύει αυστηρά την χρήση άλλης μαλάγρας ή της ίδιας σε επιπλέον ποσότητα όπως ορίζει ο γενικός κανονισμός (Άρθρο 70).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό, αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη τις ποσότητες των δολωμάτων, καθώς και της μαλάγρας, προ της έναρξης αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 5/10/2017 και τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές. 
Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:
1. Αλυτάρχης : Φραγκούλης Ιωάννης
2. Μέλος : Παπαϊωάννου Κυριάκος
3. Μέλος : Καφετζάκη Μαργαρίτα
Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς που έχουν δηλωθεί με την καταβολή παραβόλου 150 €, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης. Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.
Χρόνος υποβολής ενστάσεων.
Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του.
Για ότι αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται αμέσως από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους, (άρθρο 60 του Γενικού κανονισμού) ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη του καθενός. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.
Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας (σε κάθε αγώνα) δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους Αρχηγούς του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει οριστεί η πιστοποίηση των αθλητών.
2.- Οι αρχηγοί των συλλόγων καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής όλων των αθλητών τους που έχουν δηλωθεί στο δελτίο συμμετοχής.
3.- Οι αρχηγοί καταθέτουν στην Γραμματεία τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας όλων των αθλητών τους.
4.- Γίνονται διευκρινίσεις επί του Κανονισμού.
5.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων και θέσεων των αθλητών σύμφωνα με την διαδικασία κλήρωσης (άρθρο 34 του Γενικού κανονισμού). 
7.- Οι αθλητές αναχωρούν και αρχίζουν την προετοιμασία μέσα στις ψαρεύτρες τους.
8.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος όσον αφορά τα είδη δολωμάτων και τον αλιευτικό εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου προ της έναρξης του αγώνα, οι αθλητές μπορούν να μετρήσουν δοκιμαστικά τα αγκίστρια τους στον πιστοποιημένο κύλινδρο μέτρησης.
9.- Δίδεται ηχητικό σήμα έναρξης του αγώνα και μόνο μετά το σήμα έναρξης αρχίζει το μαλάγρωμα.
10.- Με την ηχητική σήμανση της λήξης του αγώνα αρχίζει αμέσως η ζύγιση των αλιευμάτων από την θέση Αρ.1. Τη διαδικασία της ζύγισης μπορούν να επιβλέπουν οι αρχηγοί των συλλόγων.
Η ΕΟΥΔΑ ο διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.
Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.
Οι προβλεπόμενες παροχές από το διοργανωτή σύλλογο είναι :
1. Δημιουργία ψαρευτρών. 
2. Παροχή σνακ, και νερού.
3. Γραμματειακή υποστήριξη.
Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειαστούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.
Οι βραβεύσεις των αθλητών θα πραγματοποιηθούν σε ξεχωριστή τελετή στο τέλος των τεσσάρων αγωνιστικών. Θα βραβευτούν με μετάλλια οι αθλητές που θα καταλλάβουν τις θέσεις 1η ως 3η για κάθε μία από τις αγωνιστικές ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες :
Παπαϊωάννου Κυριάκος : 6947847650

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ώρα 07.00 Συγκέντρωση αρχηγών. Πιστοποίηση αθλητών.
Ώρα 07.15 Έναρξη κλήρωσης θέσης αθλητών.
Ώρα 07.30 Είσοδος στις ψαρεύτρες – βυθομετρήσεις – προετοιμασία.
Ώρα 09.00 Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος.
Ώρα 13.00 Λήξη αγώνα.
Ώρα 13.00 Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων.
Ώρα 13.30 Λήξη ζύγισης αλιευμάτων.
Ώρα 13.30 Έκδοση αποτελεσμάτων.

Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία!