Cover

Εκδηλωσεις

Προκήρυξη: Διασυλλογικός Αγώνας Αλιείας από την Ακτή 19-12-2021

Ο σύλλογος, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ μετά από ανάθεση της ΕΟΥΔΑ, διοργανώνει διασυλλογικό αλιείας από την ακτή.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην παραλία Λουκισίων στη Χαλκίδα τη Κυριακή 19-12-2021

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό αγώνων Αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό της ΕΟΥΔΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ. Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ, μπορεί να συμμετάσχει με όσους αθλητές επιθυμεί. Και όσοι φίλοι θέλουν εκτός συλλόγων open συμμετοχές για να γνωρίσουν το αγωνιστικό κομμάτι της αλιείας.

Εξυπακούεται πως όλοι οι συμμετέχοντες της δύναμης της ΕΟΥΔΑ πρέπει να διαθέτουν το ετήσιο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, το ετήσιο Δελτίο Υγείας θεωρημένο από γιατρό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Πρωτόκολλο covid της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα γίνει αυστηρός έλεγχος στα πιστοποιητικά.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τη ταυτότητα τους

 • Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ ή
 • Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΝΟΣΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΛΉΞΕΙ ή
 • Γ. Rapid Test 48 ωρών ή PCR Μοριακό 72 ωρών

ΠΡΟΣΟΧΗ οι ανεξάρτητοι Αθλητές πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr ή από ΚΕΠ ότι:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τον κανονισμό του αγώνα και δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας. Σε περίπτωση του αντιθέτου η ομοσπονδία ΕΟΥΔΑ και ο διοργανωτής σύλλογος ΑΝΟΚ και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν.

Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής 15 ευρώ για κάθε αθλητή. Τα έσοδα θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του αγώνα. Το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής θα καταβάλλεται στον Αλυτάρχη που έχει ορίσει η ΕΟΥΔΑ με την έκδοση της αντίστοιχης Απόδειξης Είσπραξης.

Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής του ευθύνης ως προς την προμήθεια, την ποιότητα και την ποσότητα όσον δε αφορά τα είδη καθορίζονται ως κάτωθι :

 • Ακροβάτης
 • Σαρδέλα (χωρίς καμία παρέμβαση)
 • Γαρίδα (ακαθάριστη και χωρίς καμία παρέμβαση)

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλατιού ή/και ζάχαρης.

Δεν είναι απαραίτητο οι αθλητές να έχουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα είδη δολωμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με τον Κανονισμό, θα γίνει αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη των δολωμάτων, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.

Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

 • Αλυτάρχης : ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ (ορίστηκε από την ΕΟΥΔΑ)
 • Μέλος : ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ορίστηκε από την ΕΟΥΔΑ)
 • Μέλος : ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ορίστηκε από τον διοργανωτή).

Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.

Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν έναν (1) αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των συλλόγων με την καταβολή παράβολου 150€, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης του αγώνα, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα.

Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την καταμέτρηση σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού.

Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα και την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται αμέσως από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση για οποιονδήποτε λόγο και σε κανένα μεταγενέστερο χρόνο.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους. Αθλητές που δεν θα φέρουν τα διακριτικά των συλλόγων τους δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης (συλλόγων ή/και μεμονωμένων αθλητών) διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδάφιο 6 του Καταστατικού της ΕΟΥΔΑ.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό (άρθρο 85).

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

Η ΕΟΥΔΑ, ο διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους Αρχηγούς του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει οριστεί η πιστοποίηση των αθλητών.

2.- Οι αρχηγοί των συλλόγων καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής των αθλητών τους που έχουν δηλωθεί είτε είναι παρόντες είτε όχι.

3.- Οι αρχηγοί καταθέτουν στην Γραμματεία τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας όλων των παρόντων αθλητών τους.

4.- Γίνονται διευκρινίσεις επί του Κανονισμού.

5.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων, αφού οι αρχηγοί έχουν δηλώσει τις ομάδες των αθλητών τους με βάση των αριθμό των τομέων που θα ισχύουν την πρώτη αγωνιστική και η κλήρωση των θέσεων των αθλητών ανά Τομέα.

6.- Οι αθλητές αναχωρούν για τις ψαρεύτρες τους και αρχίζουν την προετοιμασία.

7.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος όσον αφορά τα είδη δολωμάτων και τον αλιευτικό εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου πριν την έναρξη του αγώνα, οι αθλητές μπορούν να μετρήσουν δοκιμαστικά τα αγκίστρια τους στον πιστοποιημένο κύλινδρο μέτρησης.

8.- Δίδεται ηχητικό σήμα έναρξης του αγώνα.

Κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να εξέλθει αθλητής από την ψαρεύτρα του χωρίς την άδεια του κριτή καθώς επίσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος στις ψαρεύτρες των αθλητών, ατόμων άλλων πλην των κριτών και των μελών της Επιτροπής αγώνα. Τυχόν αρχηγοί που δεν θα είναι συγχρόνως και αγωνιζόμενοι αθλητές, έχουν δικαίωμα να εισέλθουν για μικρό χρονικό διάστημα στις ψαρεύτρες των αθλητών του συλλόγου τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓΩΝΑ

 • Δημιουργία ψαρευτρών.
 • Παροχή νερού και σνακ.
 • Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)
 • Γραμματειακή υποστήριξη.

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες :

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τηλ. 6979988405

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Μετάλλια για τους αθλητές που θα καταλάβουν στην ατομική κατάταξη, τις θέσεις 1η έως και 3η, μεγαλύτερου αλιεύματος και μικρότερου Αθλητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 • Ώρα 7.00 Συγκέντρωση Αθλητών
 • Ώρα 7.15 Πιστοποίηση αθλητών
 • Ώρα 7.30 Κλήρωση Τομέων και θέσεων
 • Ώρα 8.00 Αναχώρηση για τις ψαρεύτρες
 • Ώρα 9.00 Έναρξη αγώνα
 • Ώρα 12.57 Κόρνα προετοιμασίας λήξης
 • Ώρα 13.00 Λήξη αγώνα
 • Ώρα 14.00 Έκδοση αποτελεσμάτων- Απονομές

Στον αγώνα που θα έχει και Φιλανθρωπικό σκοπό θα μαζευτούν τρόφιμα όπου θα δοθούν στο ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.