Cover

Υποβρυχια Σκοποβολη

Προκήρυξη: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Σκοποβολής 2018

O ΑΠΝΟΥΣ κατόπιν ανάθεσης από την ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2018.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2018 θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Μαΐου  και την Κυριακή 13 Μαΐου 2018  στο Ηράκλειο, στο Κολυμβητήριο Ηρακλείου (ΛΙΝΤΟ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 20 ευρώ ανά αθλητή για το πρώτο αγώνισμα και 10 ευρώ για κάθε επιπλέον αγώνισμα.

Θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της ακρίβειας, της σκυταλοδρομίας, του Δίαθλου και του super Biathlon.

Ο αγώνας είναι ατομικός και συλλογικός. Στον αγώνα συμμετέχουν και άνδρες και γυναίκες.

Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ μπορεί να συμμετάσχει με  έως δύο ομάδες των τριών αθλητών οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος και η συμμετοχή τους έχει δηλωθεί έγκαιρα πριν την διεξαγωγή του αγώνα.

Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως,  να αναγράφουν :

Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.

Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 1.1.2018 και  τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.

Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος   θα μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος  αθλητής. Αν συμμετέχουν με έναν αθλητή αυτός θεωρείται αρχηγός.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους αρχηγούς των ομάδων με την καταβολή παραβόλου 50€, το οποίο εισπράττεται, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, εγκεκριμένο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου. Ειδικά  για  την  έγκριση  των  ψαροτούφεκων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον κανονισμό της CMAS, πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως οι αρχηγοί και οι αθλητές να επιβεβαιώσουν την κανονικότητα η όχι των όπλων τους για να αποφευχθεί η μη συμμετοχή τους στον αγώνα λόγω μη προβλεπόμενου εγκεκριμένου εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Τα  ψαροτούφεκα των αθλητών πρέπει να  είναι  μαζικής παραγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους.

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Η ΕΟΥΔΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές των Εποπτών Ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν για έλεγχο είτε με φαξ στο 2810222360 είτε στο email grigorisgiakoum@gmail.com το αργότερο έως και 28 Απριλίου 2018.

Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.

Οι προβλεπόμενες παροχές από τον διοργανωτή σύλλογο είναι :

  1. Στόχοι,  θα παρασχεθούν δωρεάν σε όλους τους αγωνιζόμενους αθλητές
  2. Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)
  3. Γραμματειακή υποστήριξη

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες: Υπεύθυνος διοργάνωσης

Γιακουμάκης Γρηγόρης

Τηλ 6944361793

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ο ΑΠΝΟΥΣ αθλοθετεί :

Μετάλλια σύνολο τρία (3) σετ των τριών για τα τέσσερα αγωνίσματα

Για τους τρεις πρώτους νικητές στην Ακρίβεια, το Δίαθλο, το Superbiathlon και τους τρεις πρώτους συλλόγους στην σκυταλοδρομία.

Αναμνηστικά διπλώματα Θα δοθούν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα (αλυτάρχη, κριτές, επόπτες, ιατρό και Επιτροπή Αγώνα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σάββατο  12 Μαΐου 2018

Ώρα 15:00 – 16:00 Έλεγχος Δελτίων

Ώρα 16:30 – 17:30 Δίαθλο

Ώρα 17:40 – 18:40 Superdiathlon

Κυριακή 13 Μαΐου 2018 

Ώρα 09:00 Έναρξη αγώνα

Ώρα 18:00 Λήξη Αγώνα

Ώρα 18:15 Ενστάσεις

Ώρα 18:30 Έκδοση Αποτελεσμάτων

Ώρα 19:00 Βραβεύσεις νικητών

Οι παραπάνω χρόνοι μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες.

Σας  περιμένουμε  με  πολύ  χαρά  και  ευχόμαστε σε  όλους  καλό  αγώνα και  καλή επιτυχία.

Με αθλητικούς  χαιρετισμούς,

ΑΠΝΟΥΣ